ท่องเที่ยวแนะนำ เชียงราย
ที่พัก โรงแรม เชียงราย
ร้านอาหาร เชียงราย
ของดี ซื้อของ เชียงราย
เทศกาล ข่าวสาร วันท่องเที่ยว
ข้อมูลสายการบิน เชียงราย
การเดินทาง เดินรถ เชียงราย
ข้อมูลสำคัญ จังหวัดเชียงราย
 


ค้นหาจากทั่วโลก
ค้นหาภายในเว็ป

บริการรถตู้ รถเก๋ง ให้เช่า พร้อมคนขับ เงื่อนไข การเช่ารถตู้ อัตราค่าบริการ เช่ารถตู้ รายละเอียดรถตู้ และคนขับรถ จองรถตู้
 
sale
ข้อมูลและรายละเอียดของทัวร์เต็มวัน (เชียงราย)
 

ทัวร์เต็มวัน ใช้เวลาทำทัวร์ท่องเที่ยวประมาณ 6-8 ชั่วโมง ราคาทัวร์เฉลี่ย 2,600 - 3,500 บาท

เริ่มทำทัวร์ได้ตั้งแต่ 7.30 น. และจบโปรแกรมทัวร์ ไม่เกิน 18.00 น.( ยกเว้นท้ัวร์พระธาตุ 9 จอม จบทัวร์ไม่เกิน 20.00 น.)

 

commuter1.ทัวร์เต็มวัน : ดอยแม่สลอง– ดอยตุงจองรถตู้

ออกเดินทางจากโรงแรมที่พัก มุ่งสู่ดอยแม่สลองโดยระหว่างทางชมทัศนียภาพที่เป็นธรรมชาติสวยงามตลอดข้างทาง จนถึงหมู่บ้านสันติคีรี ของนายพลต้วน (กองพล 93), เยี่ยมชมที่บ้านพักพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์, เลือกซื้อชาพันธุ์ดี, เหล้าท้อ, ผลแช่อิ่มฯลฯ ปกติในช่วงฤดูหนาวดอกซากุระจะบานสะพรั่งดูสวยงามมาก เป็นอีกจุดหนึ่งที่สัมผัสกับทะเลหมอกได้ ระหว่างทางแวะชมหมู่บ้านเย้าผาเดื่อและหมู่บ้านอีก้อสามแยก แวะรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารที่เหมาะสม หลังจากนั้นเดินทางชมพระตำหนักดอยตุงอันลือชื่อว่าเป็นสวิสเซอร์แลนด์ของเมืองไทย และเดินชมดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ที่สวนสมเด็จย่า ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

 
 

commuter2. ทัวร์เต็มวัน : ดอยแม่สลอง – แม่สายจองรถตู้

ออกเดินทางจากโรงแรมที่พัก มุ่งสู่ดอยแม่สลอง โดยระหว่างทางแวะเที่ยวหมู่บ้านเย้าโป่งแขม และชมทัศนียภาพ ที่เป็นธรรมชาติอันสวยงาม ตลอดสองข้างทางผ่านหมู่บ้านอาข่ากิ่วสะไต จนถึงหมู่บ้านสันติคีรี ของนายพลต้วน (กองพล 93), บ้านพักพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์, เลือกซื้อชาพันธุ์ดี, ผลไม้แช่อิ่ม ฯลฯ ปกติในช่วงฤดูหนาวดอกซากุระจะบานสะพรั่งสวยงามมาก และเป็นอีกจุดหนึ่งที่สัมผัสกับทะเลหมอกได้รับประทานอาหารเที่ยงแบบจีนยูนนาน ลงจากดอยมุ่งสู่ อ. แม่สาย ดินแดนเหนือสุดยอดแดนสยาม หลังทำวีซ่าข้ามแดนแล้วสามารถไปเที่ยวตลาดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาร์ พร้อมเลือกซื้อเครื่องประดับที่สวยงามขึ้นชื่อ ได้เวลาพอสมควร เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก

 
 

commuter3. ทัวร์เต็มวัน : ดอยตุง – แม่สายจองรถตู้

ออกเดินทางจากโรงแรมที่พักมุ่งสู่ดอยตุงเพื่อนมัสการพระธาตุดอยตุงที่นับถือของชาวเชียงราย จากนั้นแวะชมวิวดอยช้างมูบ ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของดอยตุง พระตำหนักดอยตุงอันชื่อว่าเป็นสวิสเซอร์แลนด์ของเมืองไทย และเดินชมดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ที่สวนสมเด็จย่า แวะรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารที่เหมาะสม จากนั้นมุ่งสู่ อ. แม่สาย ดินแดนเหนือสุดยอดแดนสยาม หลังทำวีซ่าข้ามแดนแล้วสามารถไปเที่ยวตลาดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาร์ พร้อมเลือกซื้อเครื่องประดับที่สวยงามขึ้นชื่อ ได้เวลาพอสมควร เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก

 

commuter 4.ทัวร์เต็มวัน : ดอยตุง - สามเหลี่ยมทองคำ – เชียงแสน จองรถตู้

ออกเดินทางจากโรงแรมที่พักมุ่งสู่ดอยตุงเพื่อนมัสการพระธาตุดอยตุงที่นับถือของชาวเชียงราย จากนั้นแวะชมวิวดอยช้างมูบ ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของดอยตุง พระตำหนักดอยตุงอันชื่อว่าเป็นสวิสเซอร์แลนด์ของเมืองไทย และเดินชมดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ที่สวนสมเด็จย่า และรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารที่เหมาะสม เสร็จแล้วเดินทางต่อไปยังดินแดนอันเลื่องลือในอดีตสามเหลี่ยมทองคำ ดูรอยแนวแบ่งแยกดินแดนระหว่างไทย ลาว เมียนมาร์ แวะดูหอฝิ่นและเลือกซื้อสินค้าที่ชื่นชอบตามอัธยาศัย แล้วเลยไปเมือง เก่าแก่ที่มีอายุราว 1,000 กว่าปี อ. เชียงแสน แวะชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ, สถูปเจดีย์, วัดเก่าแก่ต่าง ๆ, พระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีอายุหลายร้อยปี ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก

 

commuter 5.ทัวร์เต็มวัน: ดอยแม่สลอง - แม่สาย - สามเหลี่ยมทองคำ - เชียงแสนจองรถตู้

ออกเดินทางจากโรงแรมที่พัก มุ่งสู่ดอยแม่สลอง โดยระหว่างทางแวะชมทัศนียภาพที่เป็นธรรมชาติอันสวยงาม จนถึงหมู่บ้านสันติบุรี ของนายพลต้วน (กองพล 93), เลือกซื้อชาพันธ์ดี, เหล้าท้อ, ผลไม้แช่อิ่ม ฯลฯ ระหว่างทางลงแวะชมหมู่บ้านเย้าผาเดื่อและหมู่บ้านอีก้อสามแยก หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยัง อ. แม่สาย ดินแดนเหนือสุดในสยาม เพื่อรับประทานอาหารเที่ยง และดูสินค้าตามแนวชายแดน หลังจากนั้นเดินทางไปยัง ดินแดนอันลือเลื่องในอดีต สามเหลี่ยมทองคำ ดูรอยแนวแบ่งแยกดินแดนระหว่างไทย ลาว เมียนมาร์ แวะชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ, สถูปเจดีย์, วัดเก่าแก่ต่าง ๆ, พระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีอายุหลายร้อยปี แล้วเลยไปเมืองเก่าแก่ที่มีอายุราว 1,000 กว่าปี ที่ อ.เชียงแสน ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับ โรงแรมที่พัก

 

commuter 6.ทัวร์เต็มวัน: ดอยตุง - แม่สาย - สามเหลี่ยมทองคำ - เชียงแสน จองรถตู้

ออกเดินทางจากโรงแรมที่พักมุ่งสู่ดอยตุงเพื่อนมัสการพระธาตุดอยตุงที่นับถือของชาวเชียงราย จากนั้นแวะชมวิวดอยช้างมูบ ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของดอยตุง พระตำหนักดอยตุงอันชื่อว่าเป็นสวิสเซอร์แลนด์ของเมืองไทย และเดินชมดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ที่สวนสมเด็จย่า หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยัง อ. แม่สาย ดินแดนเหนือสุดในสยาม เพื่อรับประทานอาหารเที่ยง และดูสินค้าตามแนวชายแดน พอสมควรแก่เวลาจึงเดินทางไปยังดินแดนอันลือเลื่องในอดีต สามเหลี่ยมทองคำ ดูรอยแนวแบ่งแยกดินแดนระหว่างไทย ลาว เมียนมาร์ แวะชมพระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีอายุหลายร้อยปี แล้วเลยไปเมืองเก่าแก่ที่มีอายุราว 1,000 กว่าปี ที่ อ.เชียงแสน ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับ โรงแรมที่พัก

 

commuter 7.ทัวร์เต็มวัน: นั่งเรือ-หมู่บ้านกะเหรี่ยง-ขี่ช้าง-ดอยตุง จองรถตู้

ออกเดินทางจากโรงแรมที่พักไปยังท่าเรือ แล้วนั่งเรือล่องเรือขึ้นตามลำน้ำแม่น้ำกกไปจนถึงหมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร ซึ่งที่ท่านขี่ช้างรอบหมู่บ้านประมาณ 30 นาที เพื่อดูความเป็นอยู่ของ ชาวบ้าน และสัมผัสกับสินค้าพื้นเมืองของชาวบ้าน พอสมควรแก่เวลาเดินทางกลับตามเส้นทางเดิม รับประทานอาหารเที่ยงริมแม่น้ำกก เสร็จแล้วเดินทางมุ่งสู่มุ่งสู่ดอยตุง เพื่อนมัสการพระธาตุดอยตุงที่นับถือของชาวเชียงราย จากนั้นแวะชมวิวดอยช้างมูบ ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของดอยตุง พระตำหนักดอยตุงอันชื่อว่าเป็นสวิสเซอร์แลนด์ของเมืองไทย และเดินชมดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ที่สวนสมเด็จย่าจนได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับ โรงแรมที่พัก

 

commuter 8.ทัวร์เต็มวัน: นั่งเรือ-หมู่บ้านกะเหรี่ยง-ขี่ช้าง-ดอยแม่สลอง จองรถตู้

ออกเดินทางจากโรงแรมที่พักไปยังท่าเรือ แล้วนั่งเรือล่องเรือขึ้นตามลำน้ำแม่น้ำกกไปจนถึงหมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร ซึ่งที่ท่านขี่ช้างรอบหมู่บ้านประมาณ 30 นาที เพื่อดูความเป็นอยู่ของ ชาวบ้าน และสัมผัสกับสินค้าพื้นเมืองของชาวบ้าน พอสมควรแก่เวลาเดินทางกลับตามเส้นทางเดิม รับประทานอาหารเที่ยงริมแม่น้ำกก เสร็จแล้วเดินทางมุ่งสู่ ดอยแม่สลองเพื่อเยี่ยมชมหมู่บ้านสันติคีรี ของนายพลต้วน (กองพล 93), เลือกซื้อชาพันธ์ดี, เหล้าท้อ , ผลไม้แช่อิ่มฯลฯ ปกติในฤดูหนาวดอกซากุระจะบานสะพรั่งดูสวยงามมาก ระหว่างเดินทางกลับเชียงรายแวะชมทัศนียภาพ ที่เป็นธรรมชาติอันสวยงามตลอดสองข้างทางและหมู่บ้านชาวเขาเดินทางจนถึง โรงแรมที่พัก

 

commuter 9.ทัวร์เต็มวัน: ดอยตุง - ซิตี้ทัวร์เชียงราย - ไร่บุญรอด - วัดร่องขุ่น จองรถตู้

ออกเดินทางจากโรงแรมที่พักมุ่งสู่ดอยตุงเพื่อนมัสการพระธาตุดอยตุงที่นับถือของชาวเชียงราย จากนั้นแวะชมวิวดอยช้างมูบ ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของดอยตุง พระตำหนักดอยตุงอันชื่อว่าเป็นสวิสเซอร์แลนด์ของเมืองไทย และเดินชมดอกไม้เมืองหนาว นานาพันธุ์ที่สวนสมเด็จย่า แวะรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารที่เหมาะสม จากนั้นเดินทางกลับเข้าตัวเมือง นมัสการวัดพระธาตุดอยจอมทองและเสาสะดือเมือง แล้วต่อไปสักการะพระแก้วมรกตที่วัดพระแก้ว แวะชมวัดพระสิงห์ ซึ่งเป็นวัดที่มีประตูแกะสลักที่สวยงาม แวะนมัสการอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายอันเป็นที่เคารพยิ่งของชาวเชียงราย เดินทางต่อไปไร่บุญรอด แหล่งท่องเที่ยวใหม่ของเมืองเชียงราย และชมวัดร่องขุ่นที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม จากนั้นเดินทางกลับที่พัก

 

commuter 10.ทัวร์เต็มวัน: ดอยแม่สลอง - ซิตี้ทัวร์เชียงราย - ไร่บุญรอด - วัดร่องขุ่น จองรถตู้

ออกเดินทางจากโรงแรมที่พัก มุ่งสู่ดอยแม่สลอง โดยระหว่างทางแวะเที่ยวหมู่บ้านเย้าโป่งแขม และชมทัศนียภาพ ที่เป็นธรรมชาติอันสวยงาม ตลอดสองข้างทางผ่านหมู่บ้านอาข่ากิ่วสะไต จนถึงหมู่บ้านสันติคีรี ของนายพลต้วน (กองพล 93), บ้านพักพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์, เลือกซื้อชาพันธุ์ดี, ผลไม้แช่อิ่ม ฯลฯ แวะรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารที่เหมาะสม จากนั้นเดินทางกลับเข้าตัวเมือง นมัสการวัดพระธาตุดอยจอมทองและเสาสะดือเมือง สักการะพระแก้วมรกตที่วัดพระแก้ว แวะชมวัดพระสิงห์ ซึ่งเป็นวัดที่มีประตูแกะสลักที่สวยงาม หลังจากนั้นพาแวะนมัสการอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย อันเป็นที่เคารพยิ่งของชาวเชียงราย จากนั้นเดินทางไปไร่บุญรอด แหล่งท่องเที่ยวใหม่ของเมืองเชียงราย หลังจากนั้นไปชมวัดร่องขุ่นที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามจากนั้นเดินทางกลับที่พัก

 
 
เชียงรายน่ารัก
 

โทรมาคุยกับ น้องเบลล์ เจ้าหน้าที่จัดทัวร์ท่องเที่ยวคนเก่งของเชียงรายเอกชัยกันดูนะค่ะ

รับรองว่ามีสถานที่ดีๆ บรรยากาศสบายๆ พร้อมรถตู้คุณภาพเยี่ยมที่จะทำให้วันหยุดของคุณเป็นวันที่น่าประทับใจ

จองรถตู้เชียงราย